Eurovea 2 financing, s.r.o.

 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a

Správa k ďalším požiadavkám zákona a iných právnych predpisov a

Výročná správa 2021

 

 

 

Obsah

Správa nezávislého audítora

 

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2021 v členení:

 

Výročná správa 2021

 

 

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

 

 

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje:

- súvahu k 31. decembru 2021;

- výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2021; a

- poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

 

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

 

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Nestanovili sme žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by sme mali uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o uskutočnených opatreniach na elimináciu ohrozenia nezávislosti alebo o aplikovaných ochranných opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

 

 

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahrnujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých významných súvislostiach:

- tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,

- výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

 

Správa k iným informáciám, ktoré sa týkajú európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania

Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

- prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a

- návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

 

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

- oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a

- overenie, či bol formát XHTML použitý správne.

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti na základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti 18. decembra 2020. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 2 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre výbor pre audit Spoločnosti, ktorú sme vydali 28. apríla 2022.

 

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti.

 

 

 

Audítorská spoločnosť:

 
Zodpovedný audítor:
 

KPMG Slovensko spol. s r.o.

 

Ing. Branislav Prokop

Licencia SKAU č. 96

 

Licencia UDVA č. 1024

 

 

 

Bratislava, 29. apríla 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovná závierka spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o. k 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úč POD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

31.

 

12.

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové identifikačné číslo

 

 

Účtovná závierka

 

Účtovná jednotka

Za obdobie

 

 

2

1

2

1

1

3

0

7

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 - riadna

 

 

 

 

 

 - malá

 

 

od

0

1

 

2

0

2

1

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - mimoriadna

 

x

 

 - veľká

 

 

do

1

2

 

2

0

2

1

 

 

5

2

7

6

9

0

7

1

 

 

 

 

 

 - priebežná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprostredne

 

 

SK NACE

 

 

 

 

 

 

 

(vyznačí sa

x

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predchádzajúce

 

 

7

0

.

2

2

.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

0

1

 

2

0

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

1

2

 

2

0

2

0

 

 

Priložené súčasti účtovej závierky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Súvaha (Úč POD 1-01)

x

Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách)

 

 

(v celých eurách)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách alebo eurocentoch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

u

r

o

v

e

a

 

2

 

f

i

n

a

n

c

i

n

g

,

 

s

.

r

.

o

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

v

o

ř

á

k

o

v

o

 

n

á

b

r

e

ž

i

e

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

1

0

2

 

B

r

a

t

i

s

l

a

v

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

k

r

e

s

n

ý

 

s

ú

d

 

B

r

a

t

i

s

l

a

v

a

 

I

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

d

d

i

e

l

 

S

r

o

,

 

v

l

o

ž

k

a

 

1

4

1

6

8

5

/

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefónne číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faxové číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

 

 

 

 

29. marca 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

 

 

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto 2

Netto 3

a

b

c

 

 

 

 

 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74

001

65 432 778

0

65 432 778

22 933 593

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

002

65 268 255

0

65 268 255

22 806 044

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

003

0

0

0

0

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

004

0

0

0

0

A.I.2.

Softvér (013) - /073, 091A/

005

0

0

0

0

A.I.3.

Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

006

0

0

0

0

A.I.4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

007

0

0

0

0

A.I.5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

0

0

0

0

A.I.6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/

009

0

0

0

0

A.I.7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

010

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

011

0

0

0

0

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

012

0

0

0

0

A.II.2.

Stavby (021) - /081, 092A/

013

0

0

0

0

A.II.3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

014

0

0

0

0

A.II.4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

015

0

0

0

0

A.II.5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

016

0

0

0

0

A.II.6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/

017

0

0

0

0

A.II.7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/

018

0

0

0

0

A.II.8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

019

0

0

0

0

A.II.9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

020

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

021

65 268 255

0

65 268 255

22 806 044

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

022

0

0

0

0

A.III.2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/

023

0

0

0

0

A.III.3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/

024

0

0

0

0

A.III.4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

025

65 268 255

0

65 268 255

22 806 044

A.III.5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

026

0

0

0

0

A.III.6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

027

0

0

0

0

A.III.7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/

028

0

0

0

0

A.III.8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

029

0

0

0

0

A.III.9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

030

0

0

0

0

A.III.10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

031

0

0

0

0

A.III.11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053) - /095A/

032

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

033

141 713

0

141 713

118 232

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

034

0

0

0

0

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

035

0

0

0

0

B.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/

036

0

0

0

0

B.I.3.

Výrobky (123) - /194/

037

0

0

0

0

B.I.4.

Zvieratá (124) - /195/

038

0

0

0

0

B.I.5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

039

0

0

0

0

B.I.6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

040

0

0

0

0

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

041

101 853

0

101 853

100 608

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

042

0

0

0

0

B.II.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

043

0

0

0

0

B.II.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

044

0

0

0

0

B.II.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

045

0

0

0

0

B.II.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

046

0

0

0

0

B.II.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

047

0

0

0

0

B.II.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

048

0

0

0

0

B.II.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

049

0

0

0

0

B.II.6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

050

0

0

0

0

B.II.7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

051

0

0

0

0

B.II.8.

Odložená daňová pohľadávka (481A)

052

101 853

0

101 853

100 608

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

053

0

0

0

0

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

054

0

0

0

0

B.III.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

055

0

0

0

0

B.III.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

056

0

0

0

0

B.III.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

057

0

0

0

0

B.III.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

058

0

0

0

0

B.III.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

059

0

0

0

0

B.III.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

060

0

0

0

0

B.III.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

061

0

0

0

0

B.III.6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

062

0

0

0

0

B.III.7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

063

0

0

0

0

B.III.8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

064

0

0

0

0

B.III.9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

065

0

0

0

0

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)

066

0

0

0

0

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

067

0

0

0

0

B.IV.2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku  v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

068

0

0

0

0

B.IV.3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

069

0

0

0

0

B.IV.4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/

070

0

0

0

0

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

071

39 860

0

39 860

17 624

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

072

197

0

197

197

B.V.2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

073

39 663

0

39 663

17 427

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

074

22 810

0

22 810

9 317

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

075

0

0

0

 0

C.2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

076

22 810

 

22 810

9 317

C.3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

077

0

0

0

0

C.4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

078

0

0

0

0

 

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a

b

c

4

5

 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141

079

65 432 778

22 933 593

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

080

-1 586 821

-691 421

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

081

5 000

5 000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

082

5 000

5 000

A.I.2.

Zmena základného imania +/- 419

083

0

0

A.I.3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

084

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

085

0

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

086

0

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

087

0

0

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

088

0

0

A.IV.2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

089

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

090

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

091

0

0

A.V.2.

Ostatné fondy (427, 42X)

092

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

093

0

0

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

094

0

0

A.VI.2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

095

0

0

A.VI.3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

096

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

097

-696 421

-3 200

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

098

0

 0

A.VII.2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

099

-696 421

-3 200

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100

-895 400

-693 221

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140

101

67 019 599

23 625 014

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

67 016 409

23 621 808

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)

103

0

0

B.I.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

B.I.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

B.I.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

B.I.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

B.I.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

B.I.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

B.I.5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

B.I.6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

B.I.7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

B.I.8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

67 016 409

23 621 808

B.I.9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

0

0

B.I.10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

0

0

B.I.11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

B.I.12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

0

0

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

0

0

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

B.II.2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

0

0

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

0

0

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

3 190

3 206

&

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)

123

2 400

2 416

B.IV.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

0

0

B.IV.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

B.IV.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

2 400

2 416

B.IV.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

B.IV.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

B.IV.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

0

0

B.IV.5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

B.IV.6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

433

433

B.IV.7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

256

256

B.IV.8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

101

101

B.IV.9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

B.IV.10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

0

0

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

0

0

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

0

0

B.V.2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

0

0

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

0

0

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

0

0

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

C.2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

0

0

C.3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

0

0

C.4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0

0

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo riadku

Skutočnosť

 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

c

1

2

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

2 462 211

292 902

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)

02

0

0

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

0

0

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

0

0

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)

06

0

0

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

0

0

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

0

0

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

0

0

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

29 331

54 177

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

0

0

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

0

0

Služby (účtová skupina 51)

14

26 169

50 470

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

3 162

3 557

Mzdové náklady (521, 522)

16

0

 0

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

2 400

2 700

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

762

857

Sociálne náklady (527, 528)

19

0

 0

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

0

150

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

0

0

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

0

0

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

0

0

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

0

0

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

-29 331

-54 177

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

-26 169

-50 470

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

2 462 211

292 902

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)

31

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)

35

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

2 462 211

292 902

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

2 462 211

292 902

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

0

0

Kurzové zisky (663)

42

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

3 329 525

1 032 554

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

2 174 601

387 061

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

0

163

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

2 174 601

386 898

Kurzové straty (563)

52

0

0

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

1 154 924

645 493

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-867 314

-739 652

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

-896 645

-793 829

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

-1 245

-100 608

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

 0

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

-1 245

-100 608

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

-895 400

-693 221

 

 

Poznámky k účtovnej závierke k spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o. k 31.12.2021

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

 

Eurovea 2 financing, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto

 

 

Spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 16. októbra 2019 a do obchodného registra bola zapísaná 16. novembra 2019 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 141685/B).

 

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je poskytovanie úverov alebo pôžičiek získaných z externých peňažných zdrojov.

 

 

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

 

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená jediným spoločníkom Spoločnosti 13. augusta 2021.

 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

 

 

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

 

Informácie o skupine

Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve definujúce povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, a preto Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za obdobie od            1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a ani sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej            k 31. decembru 2021.

 

 

Počet zamestnancov

Spoločnosť nezamestnávala v bežnom účtovom období žiadnych zamestnancov (v roku 2020: 0 zamestnancov).

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2020, resp. výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 30. apríla 2021.

Schválenie audítora

Jediný spoločník Spoločnosti 13. augusta 2021 schválil spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

 

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

 

Konateľ                Marek Lenčéš

 

informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

 

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti je k 31. decembru 2021 takáto:

 

 

 

Podiel na základnom imaní

 

Hlasovacie práva

 

 

EUR

 

%

 

%

TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED

 

5 000

 

100

 

100

Spolu

 

5 000

 

100

 

100

 

 

 

Informácie o PRIJATÝCH POSTUPOCH

 

 

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

 

Spoločnost' vykazuje k 31. decembru 2021 záporné vlastné imanie vo výške 1 586 821 EUR, čo by normálne viedlo k pochybnostiam ohl'adom nepretržitého trvania Spoločnosti po dobu minimálne jedného roka po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Spoločnost' analyzovala svoju finančnú situáciu v súvislosti so záporným vlastným imaním a dosiahnutou stratou za aktuálne účtovné obdobie a predpokladaným vývojom v roku 2022. Od roku 2022 Spoločnosť plánuje dosahovať zisk a kladné peňažné toky. Spoločnosti bol doručený tzv. letter of support od materskej firmy ako potvrdenie jej záujmu o finančnú podporu Spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie minimálne jedného roka po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Pomer vlastného imania a záväzkov Spoločnosti k 31.12.2021 je menej ako 8 ku 100. Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka v kríze. Spoločnosť si je vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starosti urobiť všetko, čo by v odbornej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Spoločnosť plánuje plniť záväzky plynúce z vydaných dlhopisov z v budúcnosti prijatých splátok istiny a úrokov z poskytnutého úveru a preto nepovažuje riziko plynúce z tejto skutočnosti za vysoké.

 

Zároveň Spoločnosť zvážila všetky potenciálne dopady COVID19 na svoje podnikateľské aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť Spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

 

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe sú uvedené v časti H.1, pretože to tak vyžaduje opatrenie k účtovnej závierke.

 

Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

 

Úsudky

V súvislosi s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

 

Dlhodobý finančný majetok

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje poskytnuté pôžičky.

 

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pôžičky.

 

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 

 

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 

Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 

Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

 

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.

 

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.

 

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

 

Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 

     Vydané dlhopisy

Vydané dlhopisy sú ocenené v hodnote emisného kurzu. V momente emisie vzniká Spoločnosti pohľadávka, nárok na prijatie peňazí a súvzťažne v tejto sume vzniká prvotná hodnota budúcej menovitej hodnoty záväzku, ktorá sa navyšuje do dátumu splatnosti a v deň splatnosti vzniká záväzok v menovitej hodnote dlhopisu. Náklady súvisiace s vydaním dlhopisov sú v okamihu emisie účtované ako náklady cez výkaz ziskov a strát. V prípade ak spoločnosť drží vlastné dlhopisy, hodnota vydaných dlhopisov sa zníži o hodnotu vlastných dlhopisov.

 

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení).

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

 

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 

      Úrokové výnosy a úrokové náklady

Úrokové výnosy a úrokové náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Počas držania vlastných dlhopisov, Spoločnosť nevykazuje nákladové úroky. Nákladové úroky sa vykážu v momente predaja dlhopisov tretím stranám.

 

      Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

 

      Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

 

V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

 

 

 

informáciE K POLOŽKÁM súvahy

 

Dlhodobý finančný majetok

 

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje nasledujúce dlhodobé úročené pôžičky poskytnuté spriazneným osobám:

 

 

Mena

 

Úrok p.a.      v %

 

Dátum splatnosti

 

Suma
v príslušnej mene                 k 31.12.2021

 

Suma
v eurách               k 31.12.2021

 

Suma
v príslušnej mene                k 31.12.2020

Dlhodobé pôžičky a finančné výpomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôžička č. 1 - istina

 

EUR

 

6,4

 

28.8.2025

 

51 302 621

 

51 302 621

 

22 513 142

Pôžička č. 1 - úrok

 

 

 

 

 

 

 

2 660 629

 

2 660 629

 

292 902

Pôžička č. 2 - istina

 

EUR

 

6,4

 

31.3.2026

 

7 100 000

 

7 100 000

 

0

Pôžička č. 2 - úrok

 

 

 

 

 

 

 

90 880

 

90 880

 

0

Pôžička č. 3 - istina

 

EUR

 

6,4

 

28.2.2026

 

4 110 521

 

4 110 521

 

0

Pôžička č. 3 - úrok

 

 

 

 

 

 

 

3 604

 

3 604

 

0

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

65 268 255

 

65 268 255

 

22 806 044

 

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľke na stranách 17 a 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurovea 2 financing, s.r.o.

 

Prehľad o pohybe neobežného majetku

 

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)

 

Oprávky/Opravné položky

 

Zostatková cena

 

Názov

1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2021

 

1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2021

 

1.1.2021

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

 

Aktivované náklady na vývoj

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Softvér

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Oceniteľné práva

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Goodwill

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Stavby

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Pestovateľské celky trvalých porastov

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Základné stádo a ťažné zvieratá

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhodobý hmotný majetok spolu

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

22 806 044

46 572 732

4 110 521

0

65 268 255

 

0

0

0

0

0

 

22 806 044

65 268 255

 

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatné pôžičky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhodobý finančný majetok spolu

22 806 044

46 572 732

4 110 521

0

65 268 255

 

0

0

0

0

0

 

22 806 044

65 268 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobežný majetok spolu

22 806 044

46 572 732

4 110 521

0

65 268 255

 

0

0

0

0

0

 

22 806 044

65 268 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurovea 2 financing, s.r.o.

 

Prehľad o pohybe neobežného majetku

 

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)

 

Oprávky/Opravné položky

 

Zostatková cena

 

Názov

1.1.2020

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2020

 

1.1.2020

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.12.2020

 

1.1.2020

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 

EUR

EUR

 

Aktivované náklady na vývoj

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Softvér

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Oceniteľné práva

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Goodwill

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Stavby

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Pestovateľské celky trvalých porastov

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Základné stádo a ťažné zvieratá

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhodobý hmotný majetok spolu

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

0

22 806 044

0

0

22 806 044

 

0

0

0

0

0

 

0

22 806 044

 

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Ostatné pôžičky

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Dlhodobý finančný majetok spolu

0

22 806 044

0

0

22 806 044

 

0

0

0

0

0

 

0

22 806 044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobežný majetok spolu

0

22 806 044

0

0

22 806 044

 

0

0

0

0

0

 

0

22 806 044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odložená daňová pohľadávka

 

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

EUR

 

EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    

 

 

 

 

– odpočítateľné

 

 

 

 

– zdaniteľné

 

2 400

 

2 416

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

 

1 691 110

 

794 450

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky

 

 

 

 

Sadzba dane z príjmov (v %)

 

21

 

21

Odložená daňová pohľadávka

 

355 637

 

167 342

Vykázaná odložená daňová pohľadávka

 

101 853

 

100 608

 

 

 

 

Odložená daňová pohľadávka sa vykázala vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že sa v budúcnosti využije.

 

 

 

 

EUR

Stav k 31. decembru 2021

 

101 853

Stav k 31. decembru 2020

 

100 608

Zmena

 

 

1 245

z toho:

 

 

 

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia

 

1 245

 – zaúčtované do vlastného imania

 

0

 

Finančné účty

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

 

 

  Časové rozlíšenie

 

Ide o tieto položky:

 

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Náklady budúcich období - dlhodobé

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Náklady budúcich období - krátkodobé

 

 

 

 

 

 

Odmena administrátora

 

22 810

 

9 317

Spolu náklady budúcich období - krátkodobé

 

22 810

 

9 317

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy budúcich období - dlhodobé

 

0

 

0

 

Príjmy budúcich období - krátkodobé

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

22 810

 

9 317

 

 

 

Vlastné imanie

 

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 je 5 000 EUR (k 31. decembru 2020: 5 000 EUR).

 

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

 

 

 

Účtovná strata za rok 2020 vo výške 693 221 EUR bola vysporiadaná takto:

 

 

 

 

EUR

Zo zákonného rezervného fondu

 

 

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

 

 

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

 

 

0

Úhrada straty spoločníkmi

 

 

0

Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov

 

 

693 221

Iné

 

 

0

Spolu

 

 

693 221

 

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2021 vo výške straty 895 400 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2022. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

 

Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov: 895 400 EUR

 

 

Záväzky

 

Záväzky (okrem záväzkov z emitovaných dlhopisov a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

EUR

 

EUR

Záväzky po lehote splatnosti

 

0

 

0

Záväzky v lehote splatnosti

 

3 190

 

3 206

 

 

3 190

 

3 206

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra záväzkov (okrem rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

2 400

 

2 400

 

0

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

67 016 409

 

0

 

67 016 409

 

0

Krátkodobé finančné výpomoci

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

433

 

433

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

256

 

256

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

101

 

101

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

67 019 599

 

3 190

 

67 016 409

 

0

 

 

 

 

Štruktúra záväzkov (okrem rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

2 416

 

2 416

 

0

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

23 621 808

 

0

 

23 621 808

 

0

Krátkodobé finančné výpomoci

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

433

 

433

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

256

 

256

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

101

 

101

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

23 625 014

 

3 206

 

23 621 808

 

0

 

 

 

Vydané dlhopisy

 

V rámci dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje záväzky z vydaných dlhopisov s nulovým kupónom v menovitej hodnote 30 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2025 a vydaných dlhopisov s nulovým kupónom v menovitej hodnote 52 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2026.

 

Informácie o vydaných dlhopisoch sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

Názov vydaného dlhopisu

Menovitá hodnota

 

Počet

 

Emisný kurz

 

Úrok

 

Splatnosť

 

Dlhopis EUROVEA II 2025

1 000

 

30 000

 

77,43%

 

0,00%

 

2.9.2025

 

Dlhopis EUROVEA III 2026

1 000

 

20 000

 

77,61%

 

0,00%

 

9.3.2026

 

Dlhopis EUROVEA IV 2026

1 000

 

32 000

 

80,29%

 

0,00%

 

7.4.2026

 

 

Výška týchto záväzkov rozdelená na istinu a alikvótny úrokový náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

Splatnosť

 

Splatnosť

 

 

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

 

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

a

 

b

c

d

 

e

f

g

Istina

 

0

67 016 409

0

 

0

23 621 808

0

Finančný náklad

 

0

0

0

 

0

0

0

Spolu

 

0

67 016 409

0

 

0

23 621 808

0

 

 

 

Informácie o daniach z príjmov

 

 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

Základ

 

 

 

 

 

Základ

 

 

 

 

 

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

 

EUR

 

EUR

 

%

 

EUR

 

EUR

 

%

Výsledok hospodárenia pred zdanením

 

-896 645

 

 

 

 

 

-793 829

 

 

 

 

z toho teoretická daň 21 %                  

 

 

 

-188 295

 

21,00 %

 

 

 

-166 704

 

21,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňovo neuznané náklady

 

2 400

 

504

 

-0,06 %

 

2 579

 

542

 

-0,07 %

Odpočitateľné položky

 

-2 415

 

-507

 

0,06 %

 

-3 200

 

-671

 

0,08 %

Umorenie daňovej straty

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Využitie daňových odpočtov a iných daňových nárokov

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Daň vyberaná zrážkou

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

 

 

-896 660

 

-188 298

 

21,00 %

 

-794 450

 

-166 833

 

21,02 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatná daň

 

 

 

0

 

0,00 %

 

 

 

0

 

0,00 %

Odložená daň

 

 

 

-1 245

 

0,14 %

 

 

 

-100 608

 

12,67 %

Celková vykázaná daň

 

 

 

-1 245

 

0,14 %

 

 

 

-100 608

 

12,67 %

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

EUR

 

EUR

Suma odložených daní  z príjmov  účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná  v bežnom účtovnom období týkajúca sa  umorenia  daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich  účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

 

1 248

 

0

 

 

 

 

 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým  nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

 

1 208 496

 

317 780

 

 

 

 

 

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov

 

0

 

0

 

 

 

Od 1. januára 2017 je sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike 21%.

 

informácie o POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

 

 

Finančné výnosy

 

      Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

2021

 

2020

 

 

EUR

 

EUR

Výnosové úroky

 

2 462 211

 

292 902

Spolu

 

2 462 211

 

292 902

 

 

 

Náklady na poskytnuté služby

 

 

2021

 

2020

 

 

EUR

 

EUR

Ekonomické a iné poradenstvo

 

23 593

 

47 895

Audit a poradenstvo

 

2 400

 

2 400

Náklady na inzerciu, reklamu

 

160

 

78

Iné

 

16

 

97

Spolu

 

26 169

 

50 470

 

 

 

 

Osobné náklady

 

 

2021

 

2020

 

 

 

EUR

 

EUR

 

Odmeny členom orgánov spoločnosti

 

2 400

 

2 700

 

Sociálne poistenie

 

762

 

857

 

Spolu

 

3 162

 

3 557

 

 

 

 

Finančné náklady

 

 

2021

 

2020

 

 

EUR

 

EUR

Nákladové úroky

 

2 174 601

 

387 061

Ostatné finančné náklady

 

1 154 924

 

645 493

Spolu

 

3 329 525

 

1 032 554

 

 

Ostatné finančné náklady zahŕňajú poplatky a provízie za administráciu dlhopisov.

Náklady za audit a poradenstvo

 

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou:

 

 

2021

 

2020

 

 

 

EUR

 

EUR

 

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

 

2 400

 

2 400

 

Iné uisťovacie služby

 

0

 

0

 

Spolu

 

2 400

 

2 400

 

 

 

 

Čistý obrat

 

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výnosov účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

2020

Krajina

 

Výnosy

 

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

Výnosové úroky

 

 

2 462 211

 

292 902

 

 

Spolu

 

 

2 462 211

 

292 902

 

 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

 

Podmienené záväzky

 

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

 

Spoločnosť eviduje nevyčerpaný úverový limit z titulu poskytnutých pôžičiek v celkovej výške 7 586 858 EUR
(k 31. decembru 2020: 36 858  EUR).

 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

 

 

 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

 

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali uvedenie v účtovnej závierke k 31. decembru 2021.

 

 

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

 

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia. Najvyššou kontrolujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED (materská účtovná jednotka).

 

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

 

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou jednotkou:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Výnosové úroky

 

 

3 604

 

0

Výnosy spolu

 

 

3 604

 

0

 

 

 

 

31. 12. 2021

 

31. 12. 2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Nákladové úroky

 

 

0

 

163

Náklady spolu

 

 

0

 

163

 

 

 

Majetok a záväzky z transakcií s materskou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

 

 

4 114 125

 

0

Majetok spolu

 

 

4 114 125

 

0

 

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Poskytnutý úverový prísľub

 

 

2 889 479

 

0

 

 

 

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Výnosové úroky

 

 

2 458 607

 

292 902

Výnosy spolu

 

 

2 458 607

 

292 902

 

Majetok a záväzky z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

 

 

61 154 130

 

22 806 044

Majetok spolu

 

 

61 154 130

 

22 806 044

 

 

 

 

 

31.12.2021

 

31.12.2020

 

 

 

EUR

 

EUR

Poskytnutý úverový prísľub

 

 

4 697 379

 

36 858

 

 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

 

Odmeny členom štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 2 400 EUR (v roku 2020: 2 700 EUR).

 

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: žiadne).

 

PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

Stav k 1.1.2021

 

Prírastky

 

Úbytky

 

Presuny

 

Stav k 31.12.2021

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Základné imanie

 

5 000

 

0

 

0

 

0

 

5 000

Základné imanie

 

5 000

 

0

 

0

 

0

 

5 000

Zmena základného imania

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Emisné ážio

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné kapitálové fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Zákonné rezervné fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)  

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Štatutárne fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

0

 

0