Eurovea 2 financing, s.r.o.

 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a

Správa k ďalším požiadavkám zákona a iných právnych predpisov a

Výročná správa 2022

Obsah

 

Výročná správa 2022

 

Správa nezávislého audítora

 

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2022 v členení:

- Súvaha k 31. decembru 2022

- Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2022

- Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurovea 2 financing, s.r.o.

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI Eurovea 2 financing, s.r.o. ZA ROK 2022:

 

Základné údaje o spoločnosti

História spoločnosti

Údaje o predmete činnosti

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti v účtovnom období

Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania

Informácie Emitenta CP podľa §20 ods.5, 6 a 7 Zákona o účtovníctve

Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii na rok 2023

Návrh na rozdelenie zisku

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Štruktúra vlastníkov spoločnosti

Organizačná zložka v zahraničí

Spoločenská zodpovednosť a politika rozmanitosti

Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti

 

II. PRÍLOHY:

 

Účtovná závierka k 31.12.2022

Správa nezávislého audítora

 

Základné údaje O SPOLOČNOSTI

 

Obchodné meno:   Eurovea 2 financing, s.r.o.  

 

Sídlo spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 10  
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

IČO:     52 769 071

Deň zápisu:    16.11.2019

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie:   5 000 EUR

Zápis v OR: vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 141685/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť bola založená v októbri 2019  a do obchodného registra bola zapísaná dňa 16.11.2019 Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 141685/B.

 

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

reklamné a marketingové služby

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom;

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

skladovanie, vydavateľská činnosť, prenájom hnuteľných vecí

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

 

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov Spoločnosti v účtovnom období

Štatutárny orgán

 

Konateľ je štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Spoločnosti voči tretím osobám. Konateľom Spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.

 

V roku 2022 mal štatutárny orgán Spoločnosti jedného člena, voleného a odvolávaného valným zhromaždením spoločnosti. Funkčné obdobie konateľa nie je zo zákona obmedzené.

 

Konateľ

Marek Lenčéš
Vavilovova 1141/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 851 01  

Konanie menom spoločnosti:

V mene Spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že pri podpisovaní k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

 

Informácie o konsolidovanom celku:

 

Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Účtovná závierka Spoločnosti  za predchádzajúce účtovné obdobie bola dňa 25.11.2022 schválená jediným spoločníkom Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Hospodárska činnosť Spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu životného prostredia.

 

Riziká a neistoty, ktorým je Spoločnosť vystavená sú opísané v časti o informáciách emitenta CP, na strane 6 tejto výročnej správy.

VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

 

Spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o. bola založená v októbri 2019 a pôsobí ako emitent na trhu cenných papierov. V roku 2020 zahájila svoju činnosť na trhu cenných papierov.

 

V septembri 2020 bola uskutočnená nasledovná emisia dlhopisov:

Názov CP:    EUROVEA II 2025

ISIN:     SK4000016903

Menovitá hodnota:   1 000,00 EUR

Počet kusov:    30 000

Menovitá hodnota spolu:  30 000 000

Úročenie pevnou úrokovou sadzbou:  bez kupónov

Deň vydania dlhopisov:  02.09.2020

Splatnosť dlhopisov:   02.09.2025

Výplata úrokových výnosov:  Dlhopisy s nulovým kupónom, výnos sa nevypláca

 

V marci 2021 bola uskutočnená nasledovná emisia dlhopisov:

Názov CP:    EUROVEA III 2026

ISIN:     SK4000018487

Menovitá hodnota:   1 000,00 EUR

Počet kusov:    20 000

Menovitá hodnota spolu:  20 000 000

Úročenie pevnou úrokovou sadzbou:  bez kupónov

Deň vydania dlhopisov:  09.03.2021

Splatnosť dlhopisov:   09.03.2026

Výplata úrokových výnosov:  Dlhopisy s nulovým kupónom, výnos sa nevypláca

 

V októbri 2021 bola uskutočnená nasledovná emisia dlhopisov:

Názov CP:    EUROVEA IV 2026

ISIN:     SK4000019683

Menovitá hodnota:   1 000,00 EUR

Počet kusov:    32 000

Menovitá hodnota spolu:  32 000 000

Úročenie pevnou úrokovou sadzbou:  bez kupónov

Deň vydania dlhopisov:  07.10.2021

Splatnosť dlhopisov:   07.04.2026

Výplata úrokových výnosov:  Dlhopisy s nulovým kupónom, výnos sa nevypláca

V rámci dlhodobých záväzkov eviduje Spoločnosť dlhodobé záväzky z vydaných dlhopisov v menovitej hodnote 30 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2025 a vydaných dlhopisov v menovitej hodnote 52 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2026. Celková menovitá hodnota vydaných dlhopisov je 82 000 000 EUR, ktorá sa už nebude ďalšími emisiami navyšovať.

Majitelia cenných papierov nedisponujú žiadnymi osobitými právami kontroly.

 

V priebehu účtovného obdobia 2022 vykonávala Spoločnosť aktivity v oblasti emisie dlhopisov, celková hodnota vydaných dlhopisov dosiahla hodnotu 70 461 330 EUR. Výhradnú časť výnosov Spoločnosti tvorili finančné výnosy, a to výnosové úroky vo výške 4 001 tis. EUR. Ku koncu roka 2022 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk, v celkovej výške po zdanení 484 370 EUR. Najväčší vplyv na vykázaný výsledok hospodárenia mal medziročný rast výnosových úrokov z poskytnutých pôžičiek o 63%.  

 

Spoločnosť má vo svojom portfóliu dlhodobé úvery poskytnuté prepojeným účtovným jednotkám. Spoločnosť neočakáva zmeny v splácaní úverov či iných parametroch úverov stanovených v zmluvných podmienkach, ani nedošlo k zvýšeniu úverového rizika pohľadávok.

Spoločnosť si nie je vedomá nepriaznivých trendov, požiadaviek, záväzkov alebo udalostí, ktoré by mohli mať významný vplyv na vyhliadky Spoločnosti v aktuálnom finančnom roku.

 

Hlavné ekonomické ukazovatele

 

EUR

2022

2021

2020

Aktíva celkom       

69 403 134

65 432 778

22 933 593

Neobežný majetok

69 269 096

65 268 255

22 806 044

Obežný majetok

111 228

141 713

118 232

Časové rozlíšenie

22 810

22 810

9 317

 

 

 

 

Pasíva celkom

69 403 134

65 432 778

22 933 593

Základné imanie

5 000

5 000

5 000

Kapitálové fondy (Rezervný fond)

0

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-1 591 821

-696 421

-3 200

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

484 370

-895 400

-693 221

Záväzky

70 505 585

67 019 599

23 625 014

Časové rozlíšenie

0

0

0

 

Ukazovatele finančnej situácie

 

2022

2021

2020

Celková zadlženosť

101,59%

102%

103%

Dlhodobá zadlženosť

101,52%

102%

103%

Okamžitá likvidita

0,31

12,50

5,50

Bežná likvidita

0,31

12,50

5,50

Celková likvidita

0,31

12,50

5,50

 

Celková zadlženosť = záväzky / aktíva celkom

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / aktíva celkom

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

 

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

 

2022

2021

2020

Rentabilita celkového kapitálu ROA

5,66%

1,95%

-1,33%

Rentabilita finančných výnosov

12,11%

-36%

-237%

Rentabilita základného imania

9 687%

-17 908%

-13 864%

Rentabilita vlastného kapitálu ROE

-

-

-

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu vlastné imanie a záväzky

Rentabilita finančných výnosov = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / výnosy z finančnej činnosti

Rentabilita základného imania = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie

 

Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie

Ukazovateľ ROE nie je uvedený, nakoľko Spoločnosť vykazuje v sledovanom období záporné vlastné imanie

 

INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA §20 ODS. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

 

Ciele a metódy riadenia rizík v Spoločnosti

Základným cieľom riadenia rizík Spoločnosti je maximalizácia výnosu vo vzťahu k podstupovanému riziku pri zohľadnení jej rizikového profilu.

Vedenie Spoločnosti schvaľuje limity rizika a interné limity sa aktualizujú pravidelne a okrem toho bezodkladne v prípade významnej zmeny trhových podmienok tak, aby bol zabezpečený ich súlad s trhovými a úverovými podmienkami.

Vedenie monitoruje prípadné možné porušenia a okamžite sa prijímajú zodpovedajúce opatrenia vedúce k náprave.

 

Riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená

Kúpa a držba dlhopisov sú spojené s množstvom rizík, z ktorých tie, ktoré Emitent považuje za podstatné, sú uvedené nižšie v tejto časti. V rámci svojej činnosti v oblasti realitného trhu Emitent čelí viacerým rizikám typickým pre podnikanie v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností.

Hlavné riziká, ktoré by podľa názoru Emitenta mohli významne ovplyvniť podnikanie Emitenta, jeho finančnú situáciu a/alebo výsledky hospodárenia:

 

Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi

Z pohľadu Emitenta existujú najmä nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na jeho finančnú a hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov. Jednotlivé riziká sú podrobne opísané v Prospekte:

Riziko Emitenta ako účelovej štruktúry bez podnikateľskej histórie – ide o poskytnutie financovania medzi spriaznenými účtovnými jednotkami a správa takto vzniknutých pohľadávok bude jediným predmetom činnosti Emitenta. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta tak budú splátky úverov a/alebo pôžičiek od spriaznených spoločností. Finančná a hospodárska situácia Emitenta a jeho schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov sú tak takmer výlučne závislé od schopnosti spoločností v rámci  jedného celku, ako dlžníkov Emitenta, plniť svoje peňažné záväzky voči Emitentovi riadne a včas.

Riziko plynúce z následného poskytnutia prostriedkov - Finančné prostriedky získané prostredníctvom emisie Dlhopisov poskytne Emitent prostredníctvom úverov alebo pôžičiek ďalším spriazneným spoločnostiam.

Riziko plynúce z rovnocenných pohľadávok iných veriteľov spriaznených strán – finančné zadlženie spriaznených spoločností voči tretím stranám

Riziko likvidity a koncentráte

Riziko refinancovania záväzkov z Dlhopisov

Riziko investovania výnosov z Dlhopisov

 

Rizikové faktory súvisiace so závislosťou na spriaznených účtovných jednotkách, vlastníckou štruktúrou a prevádzkou

 

Naplnenie rizík uvedených nižšie môže negatívne ovplyvniť finančnú a hospodársku situáciu Spoločnosti, a teda aj samotného ručiteľa, jeho podnikateľskú činnosť, postavenie na trhu a schopnosť ručiteľa splniť svoj záväzok z ručiteľského vyhlásenia.

 

Riziko vyplývajúce z použitia výťažku emisie Dlhopisov na financovanie projektov v rámci skupiny spriaznených spoločností

Riziko nadradeného externého financovania a refinancovania

Riziko prevádzkovej závislosti

Riziko zmeny vlastníckej štruktúry a stretu záujmov medzi spoločníkom Emitenta a Majiteľmi

Riziko závislosti na službách a riziko straty kľúčových osôb

 

Právne, regulačné, makroekonomické a politické rizikové faktory

 

Riziká spojené s makroekonomickou a politickou situáciou

Riziko spojené s právnym, regulačným, daňovým prostredím a súdnymi či inými konaniami

 

Rizikové faktory súvisiace s trhom nehnuteľností a s predmetom činnosti Spoločnosti

Riziko nepriaznivého stavu realitného trhu

Riziko spojené so schopnosťou dosahovať stabilný príjem

Riziko konkurencie a zníženia trhového nájomného

Špecifické riziká spojené s kancelárskym segmentom a segmentom obchodných priestorov

Riziko oceňovania nehnuteľností

 

Rizikové faktory súvisiace s výstavbou nehnuteľností spriaznenými spoločnosťami

Riziká spojené s developerskou činnosťou

Riziká spojené s právnymi vadami nehnuteľností a projektov

Riziko zmluvných protistrán

Riziko súvisiace s umiestnením developerského projektu

 

Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom

 

riziko predčasného splatenia

riziko dlhopisov s nulovou úrokovou sadzbou

riziko skrátenia objednávky Dlhopisov

riziko nákladov zo zdanenia a zrážkovej dane

riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov

riziko nedostatočnej likvidity dlhopisov

riziko inflácie

riziko kreditnej marže, atď.

 

Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti (emitenta cenných papierov)

 

Spoločnosť neprijala a neuplatňuje Kódex o riadení spoločnosti, vzhľadom na skutočnosť, že z hľadiska charakteru vlastníctva, pri existencii jednoduchej vlastníckej štruktúry, nie je prijatie Kódexu o správe a riadení Spoločnosti relevantné. Spoločnosť sa riadi Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta https://euroveacity.sk/dlhopisy

 

Informácie o správe a metódach riadenia Spoločnosti sú obsiahnuté v zakladateľskej listine, ktorá sa zverejňuje v zbierke listín. Spoločnosť riadi konateľ ako štatutárny orgán, pričom dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie Spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné predpisy SR.

Konateľ ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a zakladateľskou listinou. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení dlhopisov nemá. V zmysle platnej Zakladateľskej listiny do právomoci konateľa patrí riadenie všetkých záležitostí Spoločnosti, pokiaľ neboli zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia a tiež zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.

 

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík – Jediným spoločníkom Spoločnosti je TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, Cyprus. Vzťah ovládania Spoločnosti spoločníkom je založený výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného podielu. Podiel na hlasovacích právach zodpovedá podielu na základnom imaní Spoločnosti a vykonáva dohľad nad riadením konateľmi Spoločnosti.

Vnútorný kontrolný systém zahŕňa kontrolné mechanizmy vytvorené v rámci Spoločnosti. Zaisťuje, vyhodnocuje a minimalizuje prevádzkové, finančné, právne a iné riziká v Spoločnosti. V rámci vnútorného kontrolného systému sú stanovené pracovné postupy, rozdelené právomoci a zodpovednosť. V rámci účtovnej jednotky sú vykonávané priebežné kontroly väzieb medzi jednotlivými účtami v oblasti dlhodobého majetku, krátkodobého finančného majetku a v oblasti zúčtovacích vzťahov. Výsledky vnútornej kontroly sú pravidelne objektívne vyhodnocované. V prípade zistených nezrovnalostí sú stanovené opatrenia k náprave zistených nedostatkov. Finančná kontrola vo vzťahu k procesu účtovného výkazníctva je zabezpečená manažmentom Spoločnosti ako súčasť vnútorného riadenia pri príprave operácií pred ich schválením, v ich priebehu až po ich realizáciu.

Systém vnútornej kontroly v Spoločnosti spočíva jednak na interných kontrolných mechanizmoch a aktívnej činnosti výboru pre audit, tak aj na externom audite, ktorý je vykonávaný jedenkrát do roka. Výsledky auditu sú predkladané konateľom a výboru pre audit, ktorí z nich vyvodzujú dôsledky a následné kroky.

 

Konateľ Spoločnosti je v rámci vnútornej kontroly zodpovedný za:

 - spoľahlivosť a zdieľanie informácií

 - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem a interných postupov

 - ochranu majetku a správne využívanie zdrojov

 - dosahovanie stanovených cieľov

 

Informácie o činnosti orgánov Spoločnosti

 

Konateľ ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a zakladateľskou listinou. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení dlhopisov nemá. V zmysle platnej Zakladateľskej listiny do právomoci konateľa patrí riadenie všetkých záležitostí Spoločnosti, pokiaľ neboli zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia a tiež zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.

Spoločnosť vyhlasuje, že ku dňu zostavenia  výročnej správy nemá uzatvorené významné dohody, ktorých platnosť by končila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov a tiež nemá uzatvorené dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

 

 

Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia Spoločnosti

 

V priebehu roka 2022 boli prijaté nasledovné rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia:

Dňa 25.11.2022 jediný spoločník, ktorým je TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED prijal rozhodnutie, ktorým schválil individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 prevodom straty (-895 400 EUR) na účet Neuhradenej straty minulých rokov.

Dňa 25.11.2022 jediný spoločník, ktorým je TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED prijal na návrh konateľa Spoločnosti rozhodnutie, ktorým schválil audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r. o ako audítora Spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti patrí najmä:

schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom

schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát

rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy)

rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie likvidátorov

rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy

 rozhodovanie o zlúčení alebo splynutí s inou právnickou osobou alebo o prevode podniku alebo jeho časti na inú právnickú alebo fyzickú osobu

 rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku

 rozhodovanie o vytvorení, dopĺňaní a použití „ostatných kapitálových fondov“ spoločnosti

 ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo zakladateľská listina

 rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov, pokiaľ si valné zhromaždenie vyhradí rozhodovanie o nich

 

Výbor pre audit sa skladá z  troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh štatutárneho orgánu alebo akcionárov spoločnosti.

 

Členovia Výboru pre audit:

Ing. Tibor Heringes

Ing. Mária Cvečková

Ing. Mária Čemová

 

Činnosť Výboru pre audit:

a)  sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,

b)  sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,

c)  sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,

d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,

e)  odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,

f)  určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

 

Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená

 

Pravidlá upravujúce zmenu zakladateľskej listiny

Rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny je v pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.

 

UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po 31. decembri 2022 ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

 

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii za rok 2023

Pomer vlastného imania a záväzkov Spoločnosti k 31. decembru 2022 je menej ako 8 ku 100. Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka v kríze a je si vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán Spoločnosti, je povinný urobiť kroky na jej prekonanie. Spoločnosť plánuje plniť záväzky plynúce z vydaných dlhopisov z v budúcnosti prijatých splátok istiny a úrokov z poskytnutého úveru a preto nepovažuje riziko plynúce z tejto skutočnosti za vysoké.

 

V roku 2023 sa Spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o. bude usilovať o dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia a efektívne hospodárenie. V nasledujúcom účtovnom období bude Spoločnosť naďalej pôsobiť na trhu cenných papierov prostredníctvom emitovaných dlhopisov. Spoločnosť očakáva kladný hospodársky výsledok, ktorý bude vykázaný najmä z titulu kladnej úrokovej marže.  

Návrh na rozdelenie zisku

 

K 31.12.2022 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk po zdanení v celkovej výške 484 370 EUR. O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti  na svojom zasadnutí v roku 2023. Štatutárny orgán navrhuje valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie zisku:

Prídel do zákonného rezervného fondu: 500 EUR

Úhrada straty minulých rokov: 483 870 EUR

 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

 

Spoločnosť nerealizovala v roku 2022 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2023 investovať do tejto oblasti.

 

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

 

Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

 

ŠTRUKTÚRA VLASTNÍKOV SPOLOČNOSTI

Vlastnícka štruktúra bola k 31.12.2022 nasledovná:

Spoločník

 

podiel na ZI

 

   Hlasovacie

      práva

 

 

EUR

 

%

 

%

TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED
Klimentos 41-43,  Nikózia 1061
Cyperská republika

 

5 000

 

100

 

100

Spolu

 

5 000

 

100

 

100

 

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Spoločnosti

Kvalifikovanou účasťou je priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby.

Podľa § 20 ods. 7 písm. c) Zákona o účtovníctve a podľa osobitného predpisu (§ 8 písm. f) zákona 566/2001, Z.z o CP uvádzame nepriamy podiel na Emitentovi. Konečným majiteľom Emitenta je Ing. Peter Korbačka, ktorý má nepriamy podiel na Spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o.

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločenská zodpovednosť a POLITIKA ROZMANITOSTI

Spoločnosť ako subjekt verejného záujmu nemá povinnosť zverejňovať informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti (vývoj, konanie, pozícia a vplyv činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a informácie o boji proti korupcii a úplatkárstvu), nakoľko nemá žiadnych zamestnancov.

Ciele politiky rozmanitosti vyjadrujú odhodlanie Spoločnosti poskytovať rovnakú príležitosť, bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vyznanie, zmenenú pracovnú schopnosť, vek alebo rodinný stav.
Spoločnosť sa podľa § 20 ods. 14 zákona č. 431/2022 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov rozhodla neuplatňovať politiku rozmanitosti, nakoľko počet zamestnancov a čistý ročný obrat Spoločnosti nedosiahol zákonom stanovené podmienky. Uplatňovanie politiky rozmanitosti v prípade Spoločnosti, ktorá nemá zamestnancov, s ohľadom na rešpektovanie zásady rovnakých príležitostí a nediskriminácie, nie je relevantné.

 

Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti

 

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o., zostavená k 31. decembru 2022, je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a slovenskými postupmi účtovania.

Podpísaný Marek Lenčéš, konateľ, týmto prehlasujem, že podľa mojich najlepších vedomostí poskytuje táto výročná správa pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti a že táto výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Účtovná závierka Spoločnosti bola overená audítorom.

 

V Bratislave dňa 25.4.2023

 

 

....................................

Marek Lenčéš

konateľ

   Eurovea 2 financing, s.r.o.

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úč POD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

31.

 

12.

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové identifikačné číslo

 

 

 

Účtovná závierka

 

Účtovná jednotka

Za obdobie

 

 

2

1

2

1

1

3

0

7

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 - riadna

 

 

 

 

 

 - malá

 

 

od

0

1

 

2

0

2

2

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - mimoriadna

 

x

 

 - veľká

 

 

do

1

2

 

2

0

2

2

 

 

5

2

7

6

9

0

7

1

 

 

 

 

 

 

 - priebežná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprostredne

 

 

SK NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

(vyznačí sa

x

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predchádzajúce

 

 

7

0

.

2

2

.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

0

1

 

2

0

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

1

2

 

2

0

2

1

 

 

Priložené súčasti účtovej závierky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Súvaha (Úč POD 1-01)

x

 

Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách)

 

 

 

(v celých eurách)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách alebo eurocentoch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

u

r

o

v

e

a

 

2

 

f

i

n

a

 

n

c

i

n

g

,

 

s

.

r

.

o