Eurovea 2 financing, s.r.o.

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky

a

Správa k ďalším požiadavkám

zákona a iných právnych predpisov

a

Výročná správa 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

Správa nezávislého audítora

 

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2023 v členení:

 

• Súvaha k 31. decembru 2023

• Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2023

• Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2023

 

Výročná správa 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa nezávislého audítora

 

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

 

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje:

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Nestanovili sme žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by sme mali uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o uskutočnených opatreniach na elimináciu ohrozenia nezávislosti alebo o aplikovaných ochranných opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

 

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahrnujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých významných súvislostiach:

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a v zmysle Etického kódexu audítora

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti 15. decembra 2023 na základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti 3. októbra 2023. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 4 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre výbor pre audit Spoločnosti, ktorú sme vydali 26. apríla 2024.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti.

Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje náš štatutárny audit sme žiadne iné služby, ktoré nie sú zverejnené vo výročnej správe alebo v účtovnej závierke Spoločnosti.

Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2023, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Naša spoločnosť aplikuje Medzinárodný štandard pre riadenie kvality (International Standard on Quality Management 1), ktorý vyžaduje, aby spoločnosť navrhla, implementovala a prevádzkovala systém riadenia kvality vrátane zásad a postupov týkajúcich sa dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa etiky, profesijných štandardov a príslušných právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

 

Audítorská spoločnosť:

 

Zodpovedný audítor:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

 

Ing. Branislav Prokop

Licencia SKAU č. 96

 

Licencia UDVA č. 1024

 

 

 

Bratislava, 30. apríla 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úč POD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

31.

 

12.

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové identifikačné číslo

 

 

Účtovná závierka

 

Účtovná jednotka

Za obdobie

 

 

2

1

2

1

1

3

0

7

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

riadna

 

 

 

 

 

 -malá

 

 

od

0

1

 

2

0

2

3

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mimoriadna

 

x

 

-veľká

 

 

do

1

2

 

2

0

2

3

 

 

5

2

7

6

9

0

7

1

 

 

 

 

 

 priebežná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprostredne

 

 

SK NACE

 

 

 

 

 

 

 

(vyznačí sa

x

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predchádzajúce

 

 

7

0

.

2

2

.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

0

1

 

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

1

2

 

2

0

2

2

 

 

Priložené súčasti účtovej závierky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Súvaha (Úč POD 1-01)

x

Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách)

 

 

(v celých eurách)

 

 

 

 

 

 

(v celých eurách alebo eurocentoch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

u

r

o

v

e

a

 

2

 

f

i

n

a

n

c

i

n

g

,

 

s

.

r

.

o

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

v

o

ř

á

k

o

v

o

 

n

á

b

r

e

ž

i

e

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSČ

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

1

0

2

 

B

r

a

t

i

s

l

a

v

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

e

s

t

s

k

ý

 

s

ú

d

 

B

r

a

t

i

s

l

a

v

a

 

I

I

 I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

d

d

i

e

l

 

S

r

o

,

 

v

l

o

ž

k

a

 

1

4

1

6

8

5

/

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefónne číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faxové číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
 

 

22.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

 

 

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto 2

Netto 3

a

b

c

 

 

 

 

 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74

001

73 331 724

0

73 331 724

69 403 134

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

002

73 269 937

0

73 269 937

69 269 096

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

003

0

0

0

0

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

004

0

0

0

0

A.I.2.

Softvér (013) - /073, 091A/

005

0

0

0

0

A.I.3.

Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

006

0

0

0

0

A.I.4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

007

0

0

0

0

A.I.5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

0

0

0

0

A.I.6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/

009

0

0

0

0

A.I.7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

010

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

011

0

0

0

0

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

012

0

0

0

 

A.II.2.

Stavby (021) - /081, 092A/

013

0

0

0

 

A.II.3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

014

0

0

0

 

A.II.4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

015

0

0

0

 

A.II.5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

016

0

0

0

 

A.II.6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/

017

0

0

0

 

A.II.7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/

018

0

0

0

 

A.II.8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

019

0

0

0

 

A.II.9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

020

0

0

0

 

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

021

73 269 937

0

73 269 937

69 269 096

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

022

0

0

0

 

A.III.2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/

023

 

 

0

 

A.III.3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/

024

 

 

0

 

A.III.4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

025

73 269 937

 

73 269 937

69 269 096

A.III.5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

026

 

 

0

 

A.III.6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

027

 

 

0

 

A.III.7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/

028

 

 

0

 

A.III.8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

029

 

 

0

 

A.III.9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

030

0

0

0

 

A.III.10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

031

0

0

0

 

A.III.11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053) - /095A/

032

0

0

0

 

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

033

38 933

0

38 933

111 228

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

034

0

0

0

0

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

035

0

0

0

 

B.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/

036

0

0

0

 

B.I.3.

Výrobky (123) - /194/

037

0

0

0

 

B.I.4.

Zvieratá (124) - /195/

038

0

0

0

 

B.I.5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

039

0

0

0

 

B.I.6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

040

0

0

0

 

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

041

29 546

0

29 546

97 728

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

042

0

0

0

0

B.II.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

043

0

0

0

 

B.II.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

044

0

0

0

 

B.II.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

045

0

0

0

 

B.II.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

046

0

0

0

 

B.II.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

047

0

0

0

 

B.II.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

048

0

0

0

 

B.II.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

049

0

0

0

 

B.II.6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

050

0

0

0

 

B.II.7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

051

0

0

0

 

B.II.8.

Odložená daňová pohľadávka (481A)

052

29 546

0

29 546

97 728

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

053

0

0

0

0

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

054

0

0

0

0

B.III.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

055

0

0

0

 

B.III.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

056

0

0

0

 

B.III.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

057

0

0

0

 

B.III.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

058

0

0

0

 

B.III.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

059

0

0

0

 

B.III.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

060

0

0

0

 

B.III.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

061

0

0

0

 

B.III.6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

062

0

0

0

 

B.III.7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

063

 

0

0

 

B.III.8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

064

0

0

0

 

B.III.9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

065

0

0

0

 

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)

066

0

0

0

0

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

067

0

0

0

 

B.IV.2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku  v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

068

0

0

0

 

B.IV.3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

069

0

0

0

 

B.IV.4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/

070

0

0

0

 

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

071

9 387

0

9 387

13 500

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

072

196

 

196

196

B.V.2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

073

9 191

 

9 191

13 304

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

074

22 854

0

22 854

22 810

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

075

 

 

0

 

C.2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

076

22 854

 

22 854

22 810

C.3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

077

 

 

0

 

C.4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

078

 

 

0

 

 

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a

b

c

4

5

 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141

079

73 331 724

69 403 134

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

080

-859 887

-1 102 451

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

081

5 000

5 000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

082

5 000

5 000

A.I.2.

Zmena základného imania +/- 419

083

 

 

A.I.3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

084

0

 

A.II.

Emisné ážio (412)

085

0

 

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

086

0

 

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

087

500

0

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

088

500

 

A.IV.2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

089

0

 

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

090

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

091

0

 

A.V.2.

Ostatné fondy (427, 42X)

092

0

 

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

093

0

0

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

094

0

 

A.VI.2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

095

0

 

A.VI.3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

096

0

 

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

097

-1 107 951

-1 591 821

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

098

 

 

A.VII.2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

099

-1 107 951

-1 591 821

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100

242 564

484 370

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140

101

74 191 611

70 505 585

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

74 178 990

70 461 330

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)

103

0

0

B.I.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

 

B.I.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

 

B.I.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

 

B.I.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

 

B.I.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

 

B.I.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

 

B.I.5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

95 568

 

B.I.6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

 

B.I.7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

 

B.I.8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

74 083 422

70 461 330

B.I.9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

0

 

B.I.10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

0

 

B.I.11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

 

B.I.12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

0

 

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

0

0

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

 

B.II.2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

0

 

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

0

 

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

12 621

44 255

&

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)

123

9 856

41 473

B.IV.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

 

 

B.IV.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

 

 

B.IV.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

9 856

41 473

B.IV.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

 

 

B.IV.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

 

 

B.IV.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

 

 

B.IV.5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

 

 

B.IV.6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

1 514

1 515

B.IV.7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

896

912

B.IV.8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

355

355

B.IV.9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

 

B.IV.10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

0

 

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

0

0

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

0

 

B.V.2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

 

 

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

0

 

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

 

 

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

0

0

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

 

C.2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

0

 

C.3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

0

 

C.4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0

 

 

TEXT

Číslo riadku

Skutočnosť

 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

c

1

2

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

4 000 841

4 000 841

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)

02

0

0

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

 

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

0

 

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

0

 

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)

06

0

 

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

0

 

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

0

 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

0

 

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

21 656

26 596

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

 

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

0

 

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

0

 

Služby (účtová skupina 51)

14

16 473

19 417

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

5 137

7 145

Mzdové náklady (521, 522)

16

 

 

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

3 900

5 400

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

1 237

1 745

Sociálne náklady (527, 528)

19

 

 

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

 

 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

0

0

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

0

 

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

0

 

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

46

34

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

-21 656

-26 596

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

-16 473

-19 417

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

4 000 841

4 000 841

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

0

 

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)

31

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

 

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

 

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

 

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)

35

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

 

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

 

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

 

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

4 000 841

4 000 841

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

4 000 841

4 000 841

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

 

 

Kurzové zisky (663)

42

0

 

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

 

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

3 668 439

3 485 750

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

0

 

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

 

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

 

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

3 627 659

3 444 921

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

 

 

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

3 627 659

3 444 921

Kurzové straty (563)

52

 

 

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

 

 

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

40 780

40 829

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

332 402

515 091

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

310 746

488 495

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

68 182

4 125

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

 

 

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

68 182

4 125

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

242 564

484 370

 

Poznámky k účtovnej závierke Eurovea 2 financing, s.r.o. k 31.12.2023

A.        VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

1.        Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

 

Eurovea 2 financing, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto

 

Spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 16. októbra 2019 a do obchodného registra bola zapísaná 16. novembra 2019 (Obchodný register Mestské súdu III v Bratislave, oddiel Sro, vložka 141685/B).

 

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je poskytovanie úverov alebo pôžičiek získaných z externých peňažných zdrojov.

 

2.        Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

 

3.        Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená jediným spoločníkom Spoločnosti 3. októbra 2023.

 

4.        Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

 

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

 

5.        Informácie o skupine

Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.  

 

6.        Počet zamestnancov

Spoločnosť nezamestnávala v bežnom účtovom období žiadnych zamestnancov (v roku 2022: 0 zamestnancov).

 

7.        Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 bola uložená do registra účtovných závierok 2. mája 2023. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2022, resp. výročná správa a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 2. mája 2023.

 

8.        Schválenie audítora

Jediný spoločník Spoločnosti 3. októbra 2023 schválil spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

 

B.        INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

 

Konateľ                Marek Lenčéš

 

C.        INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

 

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti je k 31. decembru 2023 takáto:

 

 

Podiel na základnom imaní

 

Hlasovacie práva

 

 

EUR

 

%

 

%

TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED

 

5 000

 

100

 

100

Spolu

 

5 000

 

100

 

100

D.        INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

 

1.        Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

 

Spoločnost' vykazuje k 31. decembru 2023 záporné vlastné imanie vo výške 859 887 EUR, čo by normálne viedlo k pochybnostiam ohl'adom nepretržitého trvania Spoločnosti po dobu minimálne jedného roka po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Spoločnost' analyzovala svoju finančnú situáciu v súvislosti so záporným vlastným imaním  a predpokladaným vývojom v roku 2024. Od roku 2024 Spoločnosť plánuje dosahovať zisk a kladné peňažné toky. Spoločnosti bol doručený tzv. letter of support od materskej firmy ako potvrdenie jej záujmu o finančnú podporu Spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie minimálne jedného roka po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

Pomer vlastného imania a záväzkov Spoločnosti k 31.12.2023 je menej ako 8 ku 100. Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka v kríze. Spoločnosť si je vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starosti urobiť všetko, čo by v odbornej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Spoločnosť plánuje plniť záväzky plynúce z vydaných dlhopisov z v budúcnosti prijatých splátok istiny a úrokov z poskytnutého úveru a preto nepovažuje riziko plynúce z tejto skutočnosti za vysoké.

 

Vedenie Spoločnosti je preto presvedčené, že vyššie uvedené faktory nepredstavujú udalosti alebo podmienky, ktoré môžu vyvolať závažné pochybnosti o nepretržitom pokračovaní v činnosti Spoločnosti.

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

 

2.        Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe sú uvedené v časti H.1, pretože to tak vyžaduje opatrenie k účtovnej závierke.

 

3.        Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

 

Úsudky

V súvislosi s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

 

4.        Dlhodobý finančný majetok

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách, ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely a pôžičky prepojeným účtovným jednotkám.

 

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dlhodobý finančný majetok oceňuje takto:

 

 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám: menovitou hodnotou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

 Realizovateľné cenné papiere a podiely sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej spoločnosti a nie sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej, spoločnej a pridruženej účtovnej jednotke sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

 Ak sa realizovateľné cenné papiere obchodujú na burze, reálna hodnota je založená na ich kótovanej trhovej cene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V prípade ak trhová cena nie je k dispozícii, reálna hodnota sa vypočíta  na základe diskontovaných peňažných tokov. Ak nie je možné ku dňu ocenenia spoľahlivo určiť reálnu hodnotu, považuje sa za reálnu hodnotu ocenenie obstarávacou cenou.

 

5.        Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 

6.        Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 

7.        Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 

8.        Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

 

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.

 

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

 

9.        Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 

10.        Vydané dlhopisy

Vydané dlhopisy sú ocenené v hodnote emisného kurzu. V momente emisie vzniká Spoločnosti pohľadávka, nárok na prijatie peňazí a súvzťažne v tejto sume vzniká prvotná hodnota budúcej menovitej hodnoty záväzku, ktorá sa navyšuje do dátumu splatnosti a v deň splatnosti vzniká záväzok v menovitej hodnote dlhopisu. Náklady súvisiace s vydaním dlhopisov sú v okamihu emisie účtované ako náklady cez výkaz ziskov a strát. V prípade ak spoločnosť drží vlastné dlhopisy, hodnota vydaných dlhopisov sa zníži o hodnotu vlastných dlhopisov.

 

11.        Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení).

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

 

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 

12.        Úrokové výnosy a úrokové náklady

Úrokové výnosy a úrokové náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Počas držania vlastných dlhopisov, Spoločnosť nevykazuje nákladové úroky. Nákladové úroky sa vykážu v momente predaja dlhopisov tretím stranám.

 

13.        Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

 

14.        Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

 

V roku 2023 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

 

E.        INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY

       

1.        Dlhodobý finančný majetok

 

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje nasledujúce dlhodobé úročené pôžičky poskytnuté spriazneným osobám:

 

 

Mena

 

Úrok p.a.      v %

 

Dátum splatnosti

 

Suma
v príslušnej mene                 k 31.12.2023

 

Suma
v eurách               k 31.12.2023

 

Suma
v príslušnej mene                k 31.12.2022

Dlhodobé pôžičky a finančné výpomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôžička č. 1 - istina

 

EUR

 

6,4

 

28.8.2025

 

51 302 621

 

51 302 621

 

51 302 621

Pôžička č. 1 - úrok

 

 

 

 

 

 

 

9 227 365

 

9 227 365

 

5 943 997

Pôžička č. 2 - istina

 

EUR

 

6,4

 

31.3.2026

 

7 100 000

 

7 100 000

 

7 100 000

Pôžička č. 2 - úrok

 

 

 

 

 

 

 

999 680

 

999 680

 

545 280

Pôžička č. 3 - istina

 

EUR

 

6,4

 

28.2.2026

 

4 110 521

 

4 110 521

 

4 110 521

Pôžička č. 3 - úrok

 

 

 

 

 

 

 

529 750

 

529 750

 

266 677

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

73 269 937

 

73 269 937

 

69 269 096

 

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v tabuľke na stranách 17 a 18.

 
 

2.        Odložená daňová pohľadávka

 

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

31. 12. 2023

 

31. 12. 2022

 

 

EUR

 

EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    

 

 

 

 

– odpočítateľné

 

 

 

 

– zdaniteľné

 

9 856

 

12 120

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

 

884 334

 

1 192 861

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky

 

 

 

 

Sadzba dane z príjmov (v %)

 

21

 

21

Odložená daňová pohľadávka

 

187 780

 

253 046

Vykázaná odložená daňová pohľadávka

 

29 546

 

97 728

 

Odložená daňová pohľadávka sa vykázala vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že sa v budúcnosti využije.

 

 

 

EUR

Stav k 31. decembru 2023

 

29 546

Stav k 31. decembru 2022

 

97 728

Zmena

 

 

-68 182

z toho:

 

 

 

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia

 

-68 182

 – zaúčtované do vlastného imania

 

0

 

3.        Finančné účty

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

4.        Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

 

 

 

31. 12. 2023

 

31. 12. 2022

 

 

 

EUR

 

EUR

Náklady budúcich období - dlhodobé

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Náklady budúcich období - krátkodobé

 

 

 

 

 

Odmena administrátora

 

22 854

 

22 810

Spolu náklady budúcich období - krátkodobé

 

22 854

 

22 810

 

 

 

 

 

 

Príjmy budúcich období - dlhodobé

 

0

 

0

Príjmy budúcich období - krátkodobé

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

22 854

 

22 810

5.        Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2023 je 5 000 EUR (k 31. decembru 2022: 5 000 EUR).

 

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Účtovný zisk za rok 2022 vo výške 484 370 EUR bol rozdelený takto:

 

 

 

 

EUR

Výplata dividend

 

 

0

Prídel do sociálneho fondu

 

 

0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

 

 

500

Úhrada straty minulých období

 

 

483 870

Prevod na nerozdelený zisk

 

 

0

Spolu

 

 

484 370

 

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2023 vo výške zisku 242 564 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2024. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

 

 Úhrada straty minulých rokov: 242 564 EUR

6.        Záväzky

 

Záväzky (okrem záväzkov z emitovaných dlhopisov a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

 

 

31. 12. 2023

 

31. 12. 2022

 

 

EUR

 

EUR

Záväzky po lehote splatnosti

 

0

 

29 593

Záväzky v lehote splatnosti

 

108 189

 

14 662

 

 

108 189

 

44 255

 

Štruktúra záväzkov (okrem rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2023 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

105 424

 

9 856

 

95 568

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

74 083 422

 

0

 

74 083 422

 

0

Krátkodobé finančné výpomoci

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

1 514

 

1 514

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

896

 

896

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

355

 

355

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

74 191 611

 

12 621

 

74 178 990

 

0

 

Štruktúra záväzkov (okrem rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2022 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

41 473

 

41 473

 

0

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

70 461 330

 

0

 

70 461 330

 

0

Krátkodobé finančné výpomoci

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

1 515

 

1 515

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

912

 

912

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

355

 

355

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

70 505 585

 

44 255

 

70 461 330