Späť na novinky

Rozšírenie shoppingu sa už začalo. Na -3. podlaží

Rozsirenie shoppingu - pohľad z namestia

Aby sa obe budovy nákupného centra mohli prepojiť, musela stavebná spoločnosť Adifex a.s. nájsť spôsob, ako to urobiť efektívne aj ekonomicky. Zbúrať vodotesnú obvodovú stenu, takzvanú „milánsku stenu“, ktorá oddeľuje existujúcu budovu a novú časť, nie je vôbec jednoduché, najmä za plnej prevádzky nákupného centra. Kým sa začalo s realizáciou tohto náročného procesu, bolo nevyhnutné uskutočniť niekoľko krokov a pripraviť všetko potrebné na bezpečnú a úspešnú realizáciu prepojenia budov.

„Ako prvé museli byť prijaté bezpečnostné opatrenia na zadržanie možnej spodnej vody, ak by prišlo k  úniku. Na podnety stavby autorizovaný bezpečnostný technik vypracoval Havarijný plán pre zdolávanie mimoriadnych udalostí, ktorého účelom bolo stanoviť presné postupy a prevenciu zaplavenia podzemných garáží nákupného centra EUROVEA,“ hovorí stavbyvedúci Miroslav Pištek, ktorého pracovisko sa momentálne nachádza až 7 metrov pod hladinou Dunaja.

Miroslav Pistek zo spolocnosti Adifex

Prvým stupňom protizáplavovej ochrany je ohrádzka, ktorá je vybudovaná v bezprostrednej blízkosti otvorov a jej úlohou je zadržať prvý nápor spodnej vody. Je vyhotovená z debniacich dielcov vysokých 60 centimetrov kotvených do podlahy každé 3 metre a je zastabilizovaná proti prevráteniu nastaviteľnými oporami. Všetky spoje sú izolované a akékoľvek priesaky a netesnosti musia byť bezodkladne opravené. V tejto zóne sú osadené dve silné čerpadlá, ktoré v prípade zvýšenia hladiny začnú okamžite prečerpávať vodu do vytvorenej priehlbne na stavenisku, odkiaľ ju veľkoobjemové čerpadlo vytlačí mimo staveniska do takzvaného recipientu.

Opatrenia sa pripravovali dlho pred realizaciou

Druhý stupeň ochrany tvoria dielce vysoké 2,5 metra. Drevené hranoly sú kotvené do podlahy aj do stropu a všetko je samozrejme zaizolované a nechýbajú ani čerpadlá. Tretiu záchytnú zónu vytvoria  z vriec naplnených pieskom, ktoré sú pripravené v priestoroch podzemnej garáže. Nad týmto všetkým „bdejú“ 24 hodín denne a 7 dní v týždni špeciálne snímače, ktoré monitorujú situáciu a vysielajú informácie o aktuálnom stave, aby v prípade potreby okamžite zasiahol krízový tím, ktorého členmi sú zástupcovia developera, zhotoviteľa, manažéra stavby aj nákupného centra.

Niekolko stupnov ochrany

„Až po prijatí všetkých opatrení sme mohli začať s búraním obvodového múru,“ pokračuje Miroslav Pištek a dodáva, že iná technológia, ako oceľové lano s nalepenými diamantmi, sa v tomto prípade použiť nedala. Neexistuje taký kotúč, a najmä, nebolo by možné garantovať vysokú presnosť a nízku hlučnosť, keďže sa práce vykonávajú za plej prevádzky centra. Celý priestor mínus tretieho podlažia aj každé podlažie nad ním sú istené veľkým množstvom oceľových stavebných stojok, ktoré prenášajú celú váhu stropu počas odstraňovania obvodovej steny a tvorby nového prepojenia starej a novej budovy. 

Vrecia s pieskom su ulozene na dosah

Vybúrané množstvo železobetónu v prvej etape je úctyhodných 398,77 tony. „Na nový otvor sme použili samohutniaci betón triedy C 35/45, ktorý už po týždni má predpísanú pevnosť v tlaku 37 megapascalov. „V prípade inej betónovej zmesi by sme museli na takúto pevnosť čakať niekoľko týždňov a proces by bol neefektívny ako časovo, tak v konečnom dôsledku aj ekonomicky,“ vysvetľuje stavbyvedúci výber tohto špecifického materiálu. Momentálne sú spravené zvislé časti (ostenia) garážových podlaží -2 a -3 a pracuje sa na zosilnení nadpražia. Na podlaží -1 sa pracuje na zosilnení zvislých častí - osteniach budúceho otvoru.

Detail osadenia vystuze v otvore

Adifex, a. s. pôsobí vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti. Adifex, a.s. je modernou, stabilnou, profesionálnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, čoho dôkazom je aj zapojenie sa do medzinárodnej iniciatívy Európskej únie v oblasti zlepšovania environmentálneho správania – do schémy EMAS.